Pogoji poslovanja Shopamine

Nazaj

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Izrazi v Splošnih pogojih imajo naslednji pomen:

 1. Appoteka je APPOTEKA, razvoj spletnih aplikacij, d.o.o., Teslova ulica 30, 1000 Ljubljana, MŠ: 3497623000, ID št. za DDV: SI38913739, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. 2009/5894, osnovni kapital 28.125,00 € je vplačan v celoti.
 2. Spletna storitev Shopamine (v nadaljevanju kot Shopamine) je računalniški sistem s pripadajočo strojno in programsko opremo, s katerim Appoteka zagotavlja storitve po teh Splošnih pogojih. Shopamine je spletna storitev, ki je v izključni lasti Appoteke.
 3. Splošni pogoji so vsakokrat veljavni Splošni pogoji uporabe Shopamine (v nadaljevanju kot SP).
 4. Uporabnik je oseba, ki uporablja Shopamine bodisi kot Trgovec bodisi kot Pooblaščeni uporabnik.
 5. Trgovec je fizična ali pravna oseba, ki uporablja Shopamine za spletno prodajo, je sprejela te Splošne pogoje ter se prijavila v Shopamine kot Trgovec. To je oseba, ki prek Shopamine prodaja in/ali trži izdelke in/ali ponuja in/ali trži nakup storitev.
 6. Nakupovalec je oseba, ki na spletnih straneh, ki jih je prek Shopamine ustvaril Trgovec, nakupuje izdelke in/ali storitve.
 7. Pooblaščeni uporabnik je vsaka oseba, ki jo Trgovec pooblasti za upravljanje z računom Shopamine. Pooblaščeni uporabnik je lahko Administrator računa in/ali Urednik vsebin.
 8. Uporabnina je mesečno nadomestilo, ki ga v skladu z SP Trgovec plačuje Appoteki za uporabo Shopamine.
 9. Obrazec je obrazec za kreiranje računa Shopamine in je dostopen preko Domače strani Shopamine. Vstopna koda so parametri, potrebni za uspešno prijavo v Shopamine. Ta pojem združuje: E-poštni naslov in geslo za vstop v administratorski vmesnik.
 10. Imetnik vstopne kode je fizična oseba, ki uporablja Shopamine kot Uporabnik. Če gre za pravno osebo, je imetnik vstopne kode tista fizična oseba, ki jo pravna oseba imenuje za pooblaščenca za uporabo Shopamine. Šteje se, da je zakoniti zastopnik pravne osebe vedno tudi Uporabnik.
 11. Domača stran Shopamine je http://www.shopamine.si/.

2. člen

Z SP so določeni pogoji uporabe Shopamine ter pravice in dolžnosti Uporabnika. SP urejajo pogodbeno razmerje med Appoteko in Trgovcem, za katerega Appoteka opravlja storitve v zvezi z uporabo Shopamine ter določajo medsebojne pravice in obveznosti iz tega naslova. SP določajo tudi medsebojne pravice in obveznosti med Appoteko in Pooblaščenim uporabnikom.

II. OPIS SPLETNE STORITVE SHOPAMINE

3. člen

Shopamine omogoča Uporabniku hitro postavitev spletne strani s spletno trgovino. Uporabnik preko svojega računa Shopamine ustvari in upravlja z vsebino svoje spletne strani, s spletnim katalogom izdelkov in/ali storitev ter s spletno trgovino.

Shopamine omogoča, da Uporabnik brezplačno uporabi že izdelane generično oblikovane predloge. Če Uporabnik teh ne želi uporabljati, lahko na svoje stroške uporabi svoje oblikovanje podobe spletne trgovine.

Administratorski vmesnik je Uporabniku dostopen preko Domače strani Shopamine. Uporabniku je dostopna tudi dokumentacija za priklop podpornih ali vzporednih storitev (npr. povezava Shopamine s sistemom za vodenje zalog ali z računovodstvom).

Vsaka nova funkcionalnost bo praviloma na voljo vsem Uporabnikom. Appoteka lahko kadarkoli brez vnaprejšnega obvestila in brez kakršnegakoli nadomestila Uporabniku ukine katerokoli funkcionalnost Shopamine, ki je Uporabniku na voljo brezplačno ali v njegovem paketu.

4. člen

Appoteka lahko Trgovcu ponuja tudi podporne storitve, ki so opisane na Domači strani Shopamine. Podporne storitve je Appoteka dolžna izvesti strokovno, vestno, kvalitetno, s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in dobrega strokovnjaka ter na najracionalnejši način.

Podporne storitve se izvajajo na podlagi pisnega naročila Trgovca, poslanega po elektronski ali klasični pošti na kontaktni naslov Appoteke. Na podlagi naročila Appoteka izda Trgovcu pisno ponudbo za izvedbo podpornih storitev s specifikacijo storitev in cene. V primeru potrditve ponudbe se podporne storitve lahko izvedejo tudi z uporabo naročilnice ali delovnega naloga. Kadar bo to potrebno, bosta Appoteka in Trgovec za izvedbo podpornih storitev sklenili samostojno pogodbo.

Za izvedbo podpornih storitev mora Trgovec plačati Appoteki ustrezno doplačilo k Uporabnini v skladu z vsakokrat veljavnim Cenikom Appoteke.

5. člen

V dogovoru s Trgovcem in proti plačilu lahko Appoteka opravi tudi storitve razvoja in nadgradnje obstoječih funkcionalnosti Shopamine. Trgovec s sprejemom SP v postopku kreiranja spletne trgovine izrecno soglaša, da na novo razvite oz. nadgrajene funkcionalnosti iz prejšnjega stavka ostanejo v izključni lasti Appoteke, ki jih brez kakršnegakoli nadomestila Trgovcu lahko prosto ponudi v uporabo tudi ostalim Uporabnikom.

III. POGOJI UPORABE SISTEMA SHOPAMINE

6. člen

Vsak Uporabnik Shopamine mora izpolnjevati hkrati vse naslednje pogoje:

 • da je v Obrazcu za kreiranje računa za uporabo Shopamine navedel resnične podatke; in
 • da je v postopku kreiranja računa sprejel SP in potrdil svojo istovetnost; in
 • da je v času izpolnitve Obrazca star najmanj 18 let, če gre za fizično osebo, oz. da je zakoniti zastopnik pravne osebe ali da je s strani pravne osebe pooblaščen za uporabo Shopamine, če gre za pravno osebo; in
 • da korektno posluje z vstopnimi podatki.

Trgovec mora dodatno k pogojem iz prvega odstavka izpolnjevati hkrati še pogoj, da redno poravnava vse obveznosti do Appoteke.

Pooblaščeni uporabnik Shopamine mora dodatno k pogojem iz prvega odstavka izpolnjevati hkrati še pogoj, da ima pooblastilo Trgovca za upravljanje z računom Shopamine.

7. člen

Z izdajo gesla za vstop v administratorski vmesnik je Uporabniku omogočena uporaba Shopamine in je podvržen pravilom določenim z navodili za uporabo storitve, navodili tehničnega osebja Appoteke in splošno dobro poslovno prakso uporabe spletne storitve.

Uporabnik mora vstopno kodo varovati s skrbnostjo dobrega gospodarja, tako da je onemogočeno, da bi vstopna koda prišla v posest tretjih oseb.

Uporabnik ne sme vstopne kode prenesti na tretjo osebo.

Vse nevarnosti, ki so posredno ali neposredno povezane z zlorabo, pozabo, izgubo oz. odtujitvijo vstopne kode ali njenega dela nosi Uporabnik sam.

8. člen

Appoteka v najkrajšem možnem času in ne kasneje kot v 24 urah Uporabniku avtomatično začasno onemogoči uporabo Shopamine v naslednjih primerih:

 • če je 10 krat zaporedoma poskušan vstop v Shopamine z napačnim geslom za vstop v administratorski vmesnik;
 • če je prijavljena zloraba, pozabitev, izguba, kraja ali nepooblaščen dostop do gesla za vstop v administratorski vmesnik;
 • če obstajajo razlogi za sum o možnosti zlorabe ali nepooblaščenem dostopu do Shopamine.

Po prenehanju začasne ustavitve lahko Appoteka Uporabniku za nadaljevanje uporabe Shopamine izda novo geslo za vstop v administratorski vmesnik.

9. člen

Uporaba Shopamine, ki ni v skladu z SP, navodili za uporabo sistema, navodili tehničnega osebja Appoteke in splošno dobro poslovno prakso uporabe sistema, šteje za zlorabo sistema in je strogo prepovedana.

Za zlorabo sistema šteje zlasti:

 • vdor v Shopamine ter poskus vdora;
 • povzročitev škode na spletnih straneh narejenih z uporabo Shopamine ali v Shopamine ter poskus povzročitve škode;
 • branje sistemskih datotek Shopamine, tudi če so te dostopne;
 • oškodovanje Uporabnikov ali Appoteke ter poskus oškodovanja;
 • sum goljufije ali drugega nezakonitega dejanja;
 • uporaba Shopamine za drugačen namen kot je določen z SP (npr.za oddajanje spletnih strani naprej tretjim osebam ipd.);
 • objava vsebin, ki so v nasprotju s predpisi Evropske Unije ter splošno sprejetimi moralnimi stališči v družbi;
 • objava nasilnih, obrekljivih, opolzkih, pornografskih, žaljivih ali kakorkoli za javnost spornih vsebin;
 • objava ali namestitev vsebin, ki so namenjene protizakonitemu uničenju ali vlomu v druge sisteme (npr. virus, rootkit, exploit, ipd.);
 • objava ali namestitev vsebin, ki so namenjene katerikoli drugi dejavnosti, ki je v nasprotju z namenom Shopamine (npr. razni irc roboti, warez, ipd.);
 • objava ali namestitev vsebin, ki bi lahko kakorkoli škodovala dobremu imenu in/ali finančni stabilnosti Appoteke;
 • pošiljanje nadležne elektronske pošte (SPAM) in masovnih oglasnih sporočil, ki v naslovu ali telesu sporočila ali v priponki vsebuje navedbo elektronskega naslova ali domeno, ki vključuje besedo “appoteka” ali “shopamine” ali, če je katerakoli od teh besed vključena v besedilo v naslovu ali telesu sporočila ali se nahaja v priponki.

IV. UREDITEV MEDSEBOJNIH RAZMERIJ MED UPORABNIKOM IN APPOTEKO

10. člen

Medsebojna razmerja med Appoteko in Uporabnikom, ki zadevajo poslovanje prek Shopamine so urejena neposredno z SP. Appoteka se v skladu z SP zaveže Trgovcu omogočiti uporabo Shopamine, Trgovec pa se zaveže, da bo za uporabo teh storitev Appoteki plačeval Uporabnino. Pogodba o uporabi Shopamine v smislu določila tega odstavka je sklenjena v trenutku, ko Uporabnik v postopku kreiranja računa Shopamine prek spletnega Obrazca sprejme SP.

Medsebojna razmerja iz prejšnjega odstavka so ustanovljena in urejena za nedoločen čas in v vsakem posameznem primeru začnejo učinkovati s trenutkom sprejema SP.

11. člen

Uporabniku Shopamine je na voljo tehnična podpora, ki se vrši preko elektronske pošte podpora@shopamine.com. Appoteka bo upoštevala le zahtevke za podporo, ki so bili poslani na podpora@shopamine.com (ali support@shopamine.com) iz v Obrazcu navedenega kontaktnega naslova elektronske pošte Uporabnika.

Appoteka bo tehnično podporo nudila ob delavnikih med 10.00 in 17.00 uro, pri čemer bodo zahtevki za podporo obravnavani po vrstnem redu njihovega prejema. Appoteka bo zahtevke skušala rešiti v primernem času, pri čemer ni dolžna rešiti zahtevka v celoti, temveč le toliko, da je omogočena nadaljnja uporaba Shopamine.

Appoteka si pridržuje pravico do opravljanja rednih in izrednih tehničnih vzdrževalnih posegov v Shopamine, ki se bodo praviloma izvajali med 00.00 in 06.00 uro zjutraj ali ob sobotah, dela prostih dnevih in praznikih.

Appoteka bo Uporabnika obveščala o rednih in izrednih posegih iz prejšnjega odstavka le, če bo načrtovana prekinitev delovanja daljša od 15 minut. Obveščanje iz prejšnjega stavka se izvaja prek Domače strani ali preko v Obrazcih navedenih kontaktnih naslovov elektronske pošte ali preko obvestil v nadzorni plošči (t.i. Dashboard) znotraj administratorskega vmesnika, in sicer najmanj en dan pred načrtovanim rednim posegom oz. v primeru izrednega posega, takoj ko je to mogoče.

12. člen

Uporabnik mora pri postavitvi, upravljanju in urejanju vsebine spletnih strani narejenih s Shopamine upoštevati predpise s področja varstva avtorskih in sorodnih pravic in vseskozi zagotavljati, da so objavljeni materiali in materiali, ki podpirajo dodatne funkcionalnosti spletnih strani (kot npr. skripte, programi ipd.) prosti avtorskopravnega varstva oz. dani v splošno uporabo vsem oz. da nosilci avtorskih pravic, ki sodelujejo, so sodelovali oz. bodo sodelovali pri postavitvi, upravljanju in urejanju vsebine spletnih strani, soglašajo s prenosom in uporabo njihovih avtorskih pravic na Trgovca v obsegu, ki ustreza namenu spletnih strani.

Na spletnih straneh narejenih s Shopamine ni dovoljeno neavtorizirano objavljati in/ali shranjevati avtorsko zaščitenih materialov in vsebin, ki so last zaščitenih blagovnih in/ali storitvenih znamk ali so pod patenti.

13. člen

Appoteka si pridržuje pravico pregledovati vsebino spletnih strani Trgovca v Shopamine in ima pravico odstraniti katerokoli vsebino, ki je v nasprotju z SP.

Za vsebino in varnost spletnih strani, kataloga izdelkov in spletne trgovine je odgovoren Trgovec. Če bo Trgovec prek Shopamine uporabljal kakršnekoli dovoljene skripte in programe, ki niso v lasti Appoteke, je v celoti odgovoren tudi za njihovo pravilno delovanje in redno posodabljanje.

V. OBRAČUN STORITEV

14. člen

Uporaba Shopamine je brezplačna v preizkusnem obdobju, ki traja 14 dni in dokler spletna stran narejena s Shopamine še ni objavljena. Ob prvi objavi Appoteka za uporabo Shopamine Trgovcu zaračunava mesečno nadomestilo v obliki Uporabnine + DDV. Uporabnina se obračuna vnaprej za obdobje enega meseca in se nato obračunava za vse nadaljnje mesece, dokler je spletna stran, narejena s Shopamine objavljena.

Uporabnina se deli na fiksni mesečni znesek glede na izbrani plan in dodatke. Fiksni mesečni znesek se lahko razlikuje glede na državo, v kateri se storitev Shopamine trži, obračun dodatkov pa je odvisen od dejansko izbranih dodatkov, ki jih Trgovec v Shopamine izbere sam ali pa mu jih po predhodnem dogovoru s Trgovcem določi Appoteka. Izračun mesečne Uporabnine je določen z vsakokrat veljavnim Cenikom Shopamine, ki je dostopen na Domači strani Shopamine. Appoteka lahko s Trgovcem sklene individualni dogovor glede višine ali izračuna Uporabnine, ki ni vezan na vsakokrat veljavni Cenik Shopamine.

Fiksni del Uporabnine, ki predstavlja, se zmeraj zaračunava za prihodnje obdobje uporabe. V primeu, da se Appoteka in Trgovec dogovorita za variabilni del Uporabnine, se le ta zaračunava v tekočem mesecu za pretekli mesec. V spodnji tabeli je prikazan primer strukture računov.

Datum izdaje Fiksni mesečni znesek Uporabnina do: Variabilni del Za mesec  
25. 1. 2016 da 25.2.2016 da december 2015  
25. 2. 2016 da 25.3.2016 da januar 2015  

 

15. člen

Izvedba podpornih storitev ni zajeta z Uporabnino in se obračuna posebej v skladu z vsakokrat veljavnim Cenikom Appoteke. Podporne storitve se obračunavajo na podlagi posebnega pisnega dogovora. Appoteka in Trgovec ceno storitev razvoja in nadgradnje obstoječih funkcionalnosti Shopamine določita na podlagi ocene porabljenega časa in vsakokrat veljavnega Cenika Appoteke.

Če se na zahtevo Trgovca podporne storitve izvajajo na lokaciji Trgovca, bo Appoteka zaračunala te storitve tudi po dejansko porabljenem času, ki se izrazi kot vsota časa prisotnosti pri Trgovcu. Če se storitve na zahtevo Trgovca izvajajo na lokaciji izven Ljubljane, je Trgovec dolžan Appoteki povrniti tudi dokumentirane potne stroške in morebitne stroške običajne nastanitve.

16. člen

Trgovec poravna svojo mesečno obveznost iz naslova Uporabnine v roku 8 dni od datuma izstavitve računa z nakazilom na transakcijski račun Appoteke.

Za namen pravilnega obračuna Uporabnine, Trgovec s sprejemom SP v postopku kreiranja računa Shopamine izrecno dovoljuje Appoteki, da spremlja in sešteva promet, ki se ustvari prek Shopamine.

Obračunsko obdobje po tem členu je od 00.00 ure prvega dne v posameznem koledarskem mesecu do 24.00 ure zadnjega dne v posameznem koledarskem mesecu.

17. člen

Trgovec poravna svojo obveznost iz naslova zanj opravljene podporne storitve v roku 8 dni od datuma izstavitve računa z nakazilom na transakcijski račun Appoteke. Appoteka bo račun za plačilo opravljene podporne storitve izstavila Trgovcu v roku 3 dni od opravljene podporne storitve, skupaj s specifikacijo storitev in eventualnih stroškov, na katere se račun nanaša.

18. člen

Appoteka si pridržuje pravico enostransko spremeniti višino Uporabnine in/ali obseg storitev, katerih uporaba je krita s plačevanjem Uporabnine. Spremembe stopijo v veljavo z naslednjim obračunskim obdobjem.

Appoteka se zaveže, da bo v primeru sprememb iz prejšnjega odstavka, o tem najmanj 15 dni pred začetkom veljave sprememb obvestila Trgovca na v Obrazcu navedeni kontaktni naslov elektronske pošte.

Trgovec, ki se s spremembami iz prvega odstavka tega člena ne strinja, mora v roku osmih dni od dne, ko je Appoteka poslala obvestilo o spremembi iz prejšnjega odstavka, odpovedati uporabo storitev Shopamine, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da Trgovec te spremembe sprejema.

19. člen

Appoteka vse račune izstavlja izključno v elektronski obliki na v Obrazcu navedeni kontaktni naslov elektronske pošte Trgovca. Tako izstavljeni računi Appoteke so veljavni s faksimilom podpisa odgovorne osebe Appoteke oz. podpisani z verificiranim digitalnim potrdilom.

VI. UREDITEV MEDSEBOJNIH RAZMERIJ MED NAKUPOVALCEM IN APPOTEKO

20. člen

Nakupovalec vstopa v pogodbeno razmerje s Trgovcem, zato med Nakupovalcem in Appoteko ne obstajajo medsebojna razmerja.

Trgovec mora v skladu z SP za Nakupovalce, ki bodo prijavljeni v Shopamine, pripraviti splošne pogoje poslovanja, ki bodo urejali medsebojna razmerja med Trgovcem in Nakupovalci.

Trgovec mora kot upravljavec osebnih podatkov Naročnikov poskrbeti, da obdelava osebnih podatkov Naročnikov poteka v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov in temu ustrezno sprejeti politiko zasebnosti ter ostale potrebne ukrepe.

Za vsebino splošnih pogojev poslovanja in politiko zasebnosti iz prejšnjega odstavka je v celoti odgovoren Trgovec. Appoteka ne odgovarja za kakršnekoli spore, kazni ali stroške v zvezi s postopki pred pristojnimi institucijami ali državnimi organi, kakor tudi ne za druge nevšečnosti, ki bi Trgovcu ali Nakupovalcu nastale zaradi neupoštevanja določil iz tega člena.

VII. POLITIKA ZASEBNOSTI

21. člen

Appoteka je na podlagi teh SP upravičena do zbiranja, vodenja, obdelave in shranjevanja osebnih podatkov Uporabnika. Appoteka osebne podatke Uporabnika, pridobljene s Shopamine zbira, vodi, obdeluje in shranjuje izključno za namene lastnega poslovanja in jih v nobeni obliki ne posreduje drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen če tako določa zakon oziroma te podatke zahteva pristojen državni organ z dokončno odločbo, izdano pri izvajanju svojih zakonitih nalog. Appoteka na podlagi teh SP zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje podatke o Uporabniku:

 • ime in priimek imetnika vstopne kode;
 • ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca pravne osebe;
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
 • kontaktno telefonsko številko;
 • kontaktno številko mobilnega ali stacionarnega telefona;
 • geslo za vstop v administratorski vmesnik v šifrirani obliki;
 • druge podatke, ki jih Uporabnik prostovoljno vpiše v Obrazec;
 • druge podatke, ki jih Uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost teh podatkov je odgovoren Uporabnik.

Osebne podatke o Nakupovalcu, ki jih obdeluje Trgovec, Appoteka obdeluje kot njegov pogodbeni obdelovalec na podlagi pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, ki jo sklene s Trgovcem. Za pravilnost, popolnost in ažurnost teh podatkov je odgovoren Trgovec.

Podatke Uporabnikov in Nakupovalcev Appoteka hrani in varuje na primeren način, tako da ne prihaja do morebitnih neupravičenih posredovanj teh podatkov nepooblaščenim osebam.

22. člen

Vsakemu Uporabniku (in Nakupovalcu) je ob začetku vsakokratne uporabe Shopamine dodeljen piškotek za identifikacijo in zagotavljanje sledljivosti (t.i. “cookie”). Strežniki Appoteke samodejno zbirajo podatke o tem kako Uporabnik in Nakupovalec uporabljata Shopamine ter te podatke shranjujejo v obliki dnevnika uporabe (t.i. »activity log«). Strežniki Appoteke shranjujejo informacije o uporabi Shopamine, statistične podatke in IP številke Uporabnika in Nakupovalca. Podatke o uporabi Shopamine s strani Nakupovalcev lahko Appoteka uporablja za anonimne statistične obdelave, ki služijo izboljševanju uporabniške izkušnje in razvoju orodij za Trgovca za pomoč pri trženju izdelkov in/ali storitev preko Shopamine.

Posredno lahko Shopamine na osebni računalnik Uporabnika in Nakupovalca shrani tudi piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo zbiranju podatkov o obiskih spletnih mest v anonimni obliki. Z zunanjo storitvijo Google Analytics upravlja Google Inc., zato v tem delu velja Pravilnik o zasebnosti Google, ki je dostopen na spletni strani http://www.google.com/policies/privacy/.

V skladu s 157. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur.l. RS, št. 109/2012 – ZEKom-1) poteka dodeljevanje in shranjevanje piškotkov iz 25. člena SP na podlagi privolitve Uporabnika (oz. Nakupovalca), ki je dana z začetkom vsakokratne uporabe Shopamine.

Shopamine omogoča Uporabniku ustrezne rešitve za obveščanje obiskovalcev spletne trgovine v sistemu Shopamine glede dodeljevanja, shranjevanja, dovoljevanja in nastavljanja piškotkov iz 25. člena SP, vendar samo v okviru obstoječe funkcionalnosti Shopamine.

V primerih, ko Uporabnik svoji spletni trgovini v sistemu Shopamine sam doda lastni “javascript” in/ali “widget” in/ali njuno kontrolo prek “plugina”, funkcionalnost iz prejšnjega odstavka za te dodatke ni omogočena in je Uporabnik v tem delu sam odgovoren za obveščanje glede piškotkov iz 25. člena SP.

VIII. OZNAČITEV REFERENCE IN POSPEŠEVANJE PRODAJE

23. člen

Trgovec s sprejemom SP v postopku kreiranja računa Shopamine izrecno soglaša:

 1. Da sme Appoteka njegove spletne strani označiti s storitveno znamko Shopamine (“Narejeno s Shopamine”, “Powered by Shopamine” ipd.), ki lahko vključuje tudi povezavo do Domače strani Shopamine (“hyperlink”). Odstranitev te povezave je stvar individualnega dogovora med Trgovcem in Appoteko, razen v primeru, ko Trgovec uporablja eno od brezplačnih oblikovnih predlog.
 2. Da sme Appoteka na svoji spletni strani, na spletni strani Shopamine, v svoji predstavitveni mapi ter v drugih promocijskih in marketinških gradivih navajati Trgovca in spletno trgovino Trgovca ter logotip Trgovca in logotip spletne trgovine Trgovca s povezavo do spletne strani Trgovca in do spletne strani spletne trgovine Trgovca ter ostalih spletnih strani Trgovca kot referenco ves čas, dokler traja poslovno sodelovanje med Appoteko in Trgovcem, razen če je med Appoteko in Trgovcem izrecno pisno dogovorjeno drugače.
 3. Da sme Appoteka s strani Trgovca vnešene podatke o izdelkih in/ali storitvah v sistem Shopamine uporabiti za sestavo nabora podatkov, ki jih sme Appoteka ponuditi kot del storitve Shopamine novim Trgovcem.
 4. Da sme Appoteka v Shopamine in drugje na spletu, v medijih mobilne telefonije, z uporabo spletnih aplikacij in aplikacij mobilne telefonije ter z uporabo novih, trenutno še ne iznajdenih, spletnih trženjskih platform in trženjskih platform mobilne telefonije izvajati vse dovoljene aktivnosti za pospeševanje prodaje njegovih izdelkov in/ali storitev, predvsem sme Appoteka za namen pospeševanja prodaje:
 • uporabljati s strani Trgovca vnešene podatke o izdelkih in/ali storitvah;
 • uporabljati podatke o ravnanju s podatki iz prejšnje alineje, kot npr. iskanje po izdelkih in/ali storitvah s strani Nakupovalcev;
 • prikazovati podatke o izdelkih in/ali storitvah, vključno z osnovno prikazno sliko izdelka in/ali storitve, v primerjalnih prikazih, kot npr. primerjava izdelka in/ali storitve enega Trgovca z izdelkom in/ali storitvijo drugega Trgovca ali primerjava več izdelkov in/ali storitev enega Trgovca med seboj;
 • prikazovati podatke o izdelkih in/ali storitvah, vključno z osnovno prikazno sliko izdelka in/ali storitve, v skupnem iskalniku po vseh izdelkih in/ali storitvah, ki jih ponujajo vse spletne trgovine vseh Trgovcev, ki uporabljajo Shopamine;
 • prikazovati najbolje prodajane izdelke in/ali storitve v posebnih rubrikah ter z navedbo “najbolje prodajano” oz. “best seller” ipd.;
 • prikazovati najbolje ocenjene izdelke in/ali storitve s strani Nakupovalcev v posebnih rubrikah ter z navedbo “najbolje ocenjeno” oz. “best reviewed” ipd.;
 • prikazovati izdelke in/ali storitve z najboljšim razmerjem med kakovostjo in ceno v posebnih rubrikah ter z navedbo “ugoden nakup” oz. “best buy” ipd.;
 • distribuirati kataloge izdelkov in/ali storitev preko spletnih socialnih in mobilnih omrežij ali preko drugih spletnih strani in spletnih storitev, kot npr. Facebook, Twitter ipd.

Appoteka za izvajanje aktivnosti za pospeševanje prodaje iz prvega odstavka tega člena Trgovcu ne bo zaračunala nobenih doplačil k Uporabnini, kadar pa bo tako doplačilo nujno zaradi zaračunavanja storitev s strani tretjih oseb, bo Appoteka tovrstno plačljivo pospeševanje prodaje izvajala le ob predhodnem pristanku Trgovca na višino doplačila. Trgovec za izdajo soglasij po prvem odstavku tega člena ni upravičen do nobenih nadomestil ali drugih ugodnosti.
Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena, se lahko Appoteka in Trgovec glede teh vprašanj izrecno pisno dogovorita drugače.

IX. ODGOVORNOST APPOTEKE

24. člen

Appoteka se s skrbnostjo dobrega strokovnjaka trudi za kakovost svojih storitev in za brezhibno ter nemoteno delovanje Shopamine, vendar ne more zagotavljati, da bodo storitve Shopamine vseskozi delovale varno, neprekinjeno, brez napak in brez izgube podatkov. Appoteka bo Shopamine vseskozi izboljševala, tudi prek redne komunikacije z Uporabniki ter z upoštevanjem njihovega odziva in dobljenih povratnih informacij.

25. člen

Priklop na spletno omrežje in storitve ponudnikov dostopa do spleta niso predmet storitev, ki jih nudi Appoteka v okviru Shopamine. Appoteka zato ne prevzema nobene odgovornosti za motnje in prekinitve na telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih ali za onemogočen dostop do storitev Shopamine, kakor tudi ne za posledice, ki nastanejo zaradi teh motenj, prekinitev in napak.

Appoteka niti Uporabniku niti Nakupovalcu niti tretjim osebam ni odgovorna za neposredno ali posredno škodo, izpad dohodka, izgubo dobička, izgubo ali okrnitev dobrega imena ter druge stroške, nastale zaradi njihove uporabe ali nezmožnosti uporabe Shopamine, predvsem pa je izključena odgovornost Appoteke za:

   • izgubo podatkov (vključno z osebnimi podatki);
   • nepravilno dostavljene ali nedostavljene podatke;
   • pomoten ali naključen zapis, izbris ali izpustitev podatkov;
   • napake v programskih orodjih;
   • nepooblaščeno uporabo administratorskega in uredniškega vmesnika;
   • vse primere zlorabe sistema;
   • zamik začetka poslovanja zaradi zavrnitve uporabe Shopamine;
   • podaljšan odzivni čas;
   • varnost, kvaliteto, ustreznost, zanesljivost ali zakonitost kateregakoli produkta in/ali storitve, ki se ponuja in/ali trži prek Shopamine;
   • ustreznost in pravilnost opisov, slik, ponudb, cen ter ostalih podatkov, povezanih s produkti in/ali storitvami, ki se ponujajo in/ali tržijo prek Shopamine;
   • vsebino vseh ostalih spletnih strani, ki niso neposredno povezane s produkti in/ali storitvami, ki se ponujajo in/ali tržijo prek Shopamine, se pa nahajajo v okviru ali v zvezi s spletnimi stranmi, narejenimi s Shopamine;
   • dogodke, na katere nima vpliva oz. nad katerimi nima nadzora (višja sila kot npr. potres, požar, poplava, vojno stanje, množične demonstracije, izredne vremenske razmere, izpad energije ipd.).

X. ODGOVORNOST TRGOVCA

26. člen

Trgovec izjavlja, zagotavlja in jamči Appoteki:

   • da izpolnjuje vse pogoje za uporabo Shopamine v skladu z SP in da bo v celotnem obdobju uporabe Shopamine upošteval SP;
   • da izpolnjuje vse pogoje za pravno veljavno spletno prodajo in/ali trženje in za poslovanje prek te oblike ponujanja izdelkov in/ali storitev, predvsem da ima registrirano dejavnost trgovine za prodajo preko spleta oz. da ima pridobljena ustrezna dovoljenja za opravljanje tovrstne dejavnosti in da ima vsa potrebna dovoljenja in pravice za poslovanje v vseh državah, kjer bo ponujal nakup izdelkov in/ali storitev prek spleta;
   • da so podatki, ki jih je posredoval v Obrazcu za kreiranje računa Shopamine, ves čas pravilni, popolni in ažurni ter da s kontaktnim elektronskim naslovom upravlja izključno on in da ima do njega neposreden dostop;
   • da je Obrazec za kreiranje računa Shopamine vložen v dobri veri, za zakonite namene in ne posega v nobene pravice tretjih oseb;
   • da podaja vsebine in postavi spletne strani in spletno prodajo in/ali trženje tako, da ne krši nobenih pravic tretjih oseb ali veljavnih predpisov ter da spoštuje prepoved diskriminacije po rasi, spolu, jeziku, veri, političnih nazorih, spolni usmeritvi ali kakšni drugi osebni okoliščini;
   • da je kot upravljavec osebnih podatkov Naročnikov odgovorna oseba po zakonodaji o varstvu osebnih podatkov;
   • da ne postavi spletnih strani in spletne prodaje in/ali trženja v slabi veri ali za prepovedano dejavnost;
   • da spletne strani in vsebine v Shopamine niso v nasprotju z zakonom, javnim redom ali moralo in da ne posegajo v ustavne ali zakonske pravice tretjih oseb, vključno s pravicami intelektualne lastnine;

Trgovec prevzema nase vso odgovornost za ravnanja vsake osebe, ki jo bo prek Shopamine pooblastil za upravljanje (Administrator) in/ali za urejanje vsebin (Urednik).

Trgovec je v celoti odgovoren za redno poravnavanje davčnih obveznosti iz naslova poslovanja prek Shopamine.

Če Trgovec ne spoštuje obveznosti, izjav, zagotovil in jamstev iz tega člena ima Appoteka pravico, da na svojo lastno pobudo Trgovcu trajno ustavi uporabo Shopamine.

27. člen

Trgovec se zaveže, da ne bo prekomerno obremenjeval strežnikov Appoteke in da bo spoštoval omejitev prostora (“Gb”) ter omejitev prometa (“bandwith kb/s”), ki jo bo Trgovcu za uporabo Shopamine dodelila Appoteka. V primeru prekomerne porabe prostora in/ali prometa lahko Appoteka Trgovcu omeji takšno porabo ali mu dodatno zaračuna dodatni prostor in/ali promet v skladu z vsakokrat veljavnim Cenikom Appoteke.

Pred izvedbo enega od ukrepov iz prejšnjega odstavka bo Appoteka pisno opozorila Trgovca, da je prekoračil dodeljeni prostor in/ali promet ter ga seznanila s stroški, ki mu bodo zaračunani, če bo želel, da Shopamine v sklopu njegovega računa nemoteno deluje naprej. Če Trgovec ne soglaša z obračunom dodatnih stroškov za prekoračitev prostora in/ali prometa za posamezno obračunsko obdobje, Appoteka spletnim stranem Trgovca v sistemu Shopamine brez nadaljnjega obvestila omeji zgornje meje na strežniku Appoteke, zaradi česar se delovanje Shopamine v sklopu Trgovčevega računa lahko upočasni in/ali deluje s prekinitvami oz. izpadi. Za predmetno upočasnjeno delovanje in/ali delovanje s prekinitvami oz. izpadi je v celoti in izključno odgovoren Trgovec.

28. člen

Trgovec je dolžan vse podatke, do katerih bi prišel med izvajanjem aktivnosti po SP in se nanašajo na Appoteko, varovati kot poslovno skrivnost in skrbeti, da nikakršni podatki, listine ali kakršnakoli dokumentacija ne bodo prišli v roke nepooblaščenih oseb. Dolžnost varovanja poslovne skrivnosti velja za Trgovca časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja po SP.

Trgovec Appoteke, njenih lastnikov, zakonitih in pooblaščenih zastopnikov, zaposlenih, sodelavcev, partnerjev in posrednikov ne bo vpletal v odškodninske ali druge pravne postopke zaradi neposredne ali posredne škode, ki je nastala Uporabniku, Nakupovalcu ali tretji osebi kot posledica nesoglasja, uporabe ali nepravilne uporabe Shopamine, transakcije ali dogovora s katerokoli od navedenih oseb. V nasprotnem primeru je Trgovec dolžan kriti Appoteki vse sodne stroške in honorarje pravnih zastopnikov.

Če Trgovec ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovarja Appoteki za škodo, ki nastane iz tega naslova.

XI. PRENEHANJE MEDSEBOJNIH RAZMERIJ MED UPORABNIKOM IN APPOTEKO

29. člen

Trgovec lahko kadarkoli preneha uporabljati Shopamine, če to s pisno izjavo sporoči Appoteki. Pred podajo izjave iz prejšnjega stavka mora Trgovec poravnati Appoteki vse obveznosti iz naslova uporabe Shopamine.

Appoteka Trgovcu ukine možnost uporabe Shopamine najkasneje v roku enega delovnega dne po prejemu pisne izjave iz prejšnjega odstavka.

Določili prejšnjih dveh odstavkov se smiselno uporabljata tudi za Pooblaščenega uporabnika.

V primerih iz prejšnjih treh odstavkov razmerja med Uporabnikom in Appoteko avtomatično prenehajo veljati z dnem, ko Appoteka Uporabniku trajno ustavi uporabo Shopamine.

30. člen

V naslednjih primerih lahko Appoteka Uporabniku v vsakem trenutku, brez predhodnega pisnega obvestila, brez odpovednega roka in brez posebne obrazložitve trajno ustavi uporabo Shopamine:

   • zaradi smrti, izgube poslovne sposobnosti ali prenehanja Uporabnika;
   • če Uporabnik ne upošteva SP;
   • če Uporabnik (Trgovec) krši določila iz Pogodbe o obdelavi osebnih podatkov;
   • če Uporabnik ne posluje korektno;
   • če je ugotovljeno, da je Uporabnik zlorabil sistem ter
   • v drugih primerih, ko je to potrebno zaradi varnosti ali zaščite Shopamine.

Če je Appoteka v skladu s prejšnjim odstavkom trajno ustavila uporabo Shopamine Trgovcu, se istočasno avtomatično trajno ustavi uporaba Shopamine tudi vsem Pooblaščenim uporabnikom, ki jih je pooblastil ta Trgovec.

Z dnem trajne ustavitve uporabe Shopamine se Uporabniku onemogoči in blokira dostop do Shopamine.

31. člen

Appoteka lahko pisno odpove nudenje Shopamine:

 • brez navajanja odpovednih razlogov z odpovednim rokom 6 mesecev, če odpoveduje zaradi lastne poslovne odločitve pred iztekom prvega leta uporabe Shopamine s strani Uporabnika;
 • brez navajanja odpovednih razlogov z odpovednim rokom 3 mesece, če odpoveduje zaradi lastne poslovne odločitve po izteku prvega leta uporabe Shopamine s strani Uporabnika;

Odpovedni rok začne teči naslednji delovni dan po vročitvi pisne odpovedi nasprotni stranki. V času odpovednega roka je Appoteka dolžna zagotavljati Uporabniku nemoteno opravljanje storitev.

32. člen

Pred prenehanjem razmerja med Trgovcem in Appoteko mora:

 • Trgovec poravnati Appoteki vse obveznosti, ki bodo zapadle do dne prenehanja; in
 • Uporabnik vsa naročila Nakupovalcev, ki še niso bila izvršena, realizirati ali pa stornirati tako, da so v spletni prodaji Trgovca znotraj Shopamine vsa naročila zaključena, sicer takšno stornacijo opravi Appoteka ob blokadi dostopa do Shopamine. O izvršeni stornaciji naročil po prejšnjem stavku Appoteka ni dolžna posebej obveščati niti Uporabnika niti Nakupovalcev, katerih naročila so bila stornirana.

Appoteka Trgovcu ni dolžna iz spletnih strani narejenih v Shopamine izvoziti podatkov.

XII. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

33. člen

Appoteka lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem Shopamine, in v primeru sprememb lastne poslovne politike v zvezi s poslovanjem Shopamine spreminja in/ali dopolnjuje SP, o čemer bo vsakič seznanila Uporabnika na primeren način. Kot primeren način po prejšnjem stavku šteje zlasti obveščanje prek Domače strani Shopamine ali preko v Obrazcih navedenih kontaktnih naslovov elektronske pošte ali preko obvestil v nadzorni plošči (t.i. Dashboard) znotraj administratorskega vmesnika. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve SP začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev na Domači strani. Če je sprememba in/ali dopolnitev SP nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

Uporabnik, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami SP ne strinja, mora v roku osmih dni od objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi SP odpovedati uporabo Shopamine, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da Uporabnik spremembe in/ali dopolnitve SP sprejema.

Appoteka bo Uporabnika prek obvestil na Domači strani Shopamine redno obveščala tudi o ostalih novostih pri poslovanju s Shopamine.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen

Appoteka omogoča polno funkcionalnost in normalno delovanje Shopamine samo za posamezne POLNE različice spletne storitve, ne pa tudi za t.i. BETA različice. Appoteka na Domači strani Shopamine objavi ali je posamezna različica, ki je na voljo Uporabnikom POLNA različica ali BETA različica.

Dokler je posamezna različica Shopamine v BETA stadiju, jo Uporabnik lahko uporablja izključno na svojo lastno odgovornost ter je izključena vsakršna odgovornost Appoteke za normalno delovanje Shopamine, predvsem pa je izključena odgovornost Appoteke za:

 • polno delovanje vsake posamezne funkcionalnosti in/ali več funkcionalnosti v medsebojnih razmerjih;
 • stabilnost delovanja Shopamine;
 • programske in sistemske napake ter hrošče (t.i. bug);
 • nespoštovanje pravil o medsebojnem obveščanju in objavah.

35. člen

Za SP in za vse spore med Appoteko in Uporabnikom velja in se uporablja slovensko materialno in procesualno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.

Vsa medsebojna komunikacija med Appoteko in Uporabnikom mora potekati v jeziku, v katerem so sestavljeni SP oz. v angleškem jeziku.

Appoteka in Uporabnik bosta vse spore, ki nastanejo iz medsebojnih razmerij po SP, reševala sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Appoteko in Uporabnikom izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Appoteka in Uporabnik kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene z SP se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

36. člen

SP začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od njihove objave na Domači strani ter so zainteresiranim osebam na voljo v elektronski obliki na spletni strani https://www.shopamine.com/sl/terms-of-service.

Zadnja sprememba SP: 21.06. 2018.

 

© Shopamine. Spletno stran poganja Shopamine. Nastavitve piškotkov

Na spletni strani Shopamine poleg obveznih piškotkov uporabljamo še analitične in oglaševalske piškotke ter piškotke družbenih omrežij.

V kolikor s tem soglašate, vas prosimo da kliknete na gumb "POTRJUJEM". Za natančen opis in nastavitev rabe posameznih piškotkov, kliknite na gumb NASTAVITVE PIŠKOTKOV.

×
Upravljanje s piškotki na spletnem mestu Shopamine
Obvezni piškotki

so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje. Za njihovo uporabo nismo dolžni pridobiti soglasja.

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

1. Splošno o piškotkih 1.1. Kaj so piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, torej oseb, ki s svojimi napravami katerimi dostopajo določene spletne strani na internetu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporabnik uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči.

Tudi ob obisku spletne strani in njenih podstrani, ter ob izvajanju operacij na strani, se na vaš računalnik, telefon oziroma tablica, samodejno oziroma ob vašem izrecnem soglasju namestijo določeni piškotki, preko katerih se lahko beležijo različni podatki.

1.2. Kako delujejo in zakaj jih potrebujemo?

Vsakemu obiskovalcu oziroma nakupovalcu je ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeljen piškotek za identifikacijo in zagotavljanje sledljivosti (t.i. "cookie"). Strežniki, ki jih podjetju nudi podizvajalec, samodejno zbirajo podatke o tem kako obiskovalci, trgovci oziroma nakupovalci uporabljajo spletno trgovino ter te podatke shranjujejo v obliki dnevnika uporabe (t.i. »activity log«). Strežniki shranjujejo informacije o uporabi spletne trgovine, statistične podatke in IP številke. Podatke o uporabi spletne trgovine s strani nakupovalcev lahko podjetje uporablja za anonimne statistične obdelave, ki služijo izboljševanju uporabniške izkušnje in za trženje izdelkov in/ali storitev preko spletne trgovine.

Posredno in ob pridobitvi soglasja, lahko spletna trgovina na napravo obiskovalca oziroma nakupovalca shrani tudi piškotke zunanjih storitev (npr. Google Analytics) ki služijo zbiranju podatkov o obiskih spletnih mestih. Glede zunanjih storitev veljajo pravilniki in splošni pogoji o obdelovanju osebnih podatkov, ki so dostopni na spodnjih povezavah.

2. Dovoljenje za uporabo piškotkov

Če so vaše nastavitve v brskalniku s katerim obiskujete spletno mesto takšne, da sprejemajo piškotke, pomeni, da se z njihovo uporabo strinjate. V primeru, da ne želite uporabljati piškotkov na tem spletnih mest ali jih odstraniti, lahko postopek za to preberete spodaj. Toda odstranitev ali blokiranje piškotkov lahko rezultira v neoptimalnem delovanju tega spletnega mesta.

3. Obvezni in neobvezni piškotki ter vaše soglasje 3.1. Podjetje za uporabo obveznih piškotkov ni dolžno pridobiti vašega soglasja (obvezni piškotki):

Obvezni piškotki so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje.

3.2. Piškotki, ki niso nujni z vidika normalnega delovanja spletne strani, in za katere smo dolžni pridobiti vaše soglasje (neobvezni piškotki):

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

5. Kako upravljati s piškotki?

S piškotki lahko upravljate s klikom na povezavo "Nastavitve piškotkov" v nogi spletne strani.

Nastavitve za piškotke pa lahko nadzirate in spreminjate tudi v svojem spletnem brskalniku.

V primeru, da želite izbrisati piškotke iz vaše naprave, vam svetujemo, da se držite opisanih postopkov, s tem pa si boste najverjetneje omejili funkcionalnost ne samo našega spletnega mesta, ampak tudi večino ostalih spletnih mest, saj je uporaba piškotkov stalnica velike večine sodobnih spletnih mest.